Resestipendium


Utlysning av resestipendium

Är du student på master- eller magisternivå har du möjlighet att söka resestipendier för resor i samband med ditt uppsatsarbete.

Utlysning 2017

Ansökningsblankett


Stipendiet

Höst och vår lyser vi ut stipendier till studenter i konstvetenskap, textilvetenskap eller kulturvård som är antagna på avancerad nivå (magister/master).

Syfte

Syftet med resestipendierna är att bereda studenter möjlighet att genomföra forskningsresor eller delta i konferenser med anknytning till examensarbetet. Medlen kan användas till omkostnader för resor, uppehälle, konferensavgift och forskningsmaterial så som exempelvis kopiering/fotografering av arkivmaterial.

En rangordning av de sökande kommer att upprättas med utgångspunkt från en bedömning av relevansen av resan i förhållande till examensarbetet och till studiemeriter i övrigt. Rekommendationsbrev från handledare kommer att beaktas. Beslut om fördelning av stipendierna fattas av en kommitté utsedd av prefekten.

Villkor

Medlen rekvireras från Maria Silverio Leijon (ekonomiadministratör). Efter genomförd resa ska den sökande, utan anmodan, inom två veckor efter återkomsten skicka en kort skriftlig rapport över utfallet av resan tillika med en ekonomisk redovisning och originalkvitton till Maria Silverio Leijon. Medel kan sökas för redan genomförda resor.

Ansökan

Fullständig ansökan med bilagor skickas senast 3 november 2017 till institutionens informatör: azul.tarazona@konstvet.uu.se.

Ansökningsblankett


Kontakt

Prof. Britt-Inger Johansson, britt-inger.johansson@konstvet.uu.se

 
Map
Var i världen vill du? Res och upplev, forska och lär!