Forskningsnoder

 

Forskningsnoder


 

Tulipaner, Jeff Koons, Guggenheim museet i Bilbao. Wikimedia Commons.

Om forsknigsnoder

Historisk-filosofiska fakulteten har inrättat ett flertal forskningsnoder för förnyelse av forskningen. Noderna är tvrävetenskapliga och syftar till att möjliggöra samarbeten mellan ämnesgränserna.

Noder vid fakulteten (Hist. fil.)


Våra noder

Konstvetenskapliga Institutionen driver och deltar i följande noder; Tidigmodern kulturhistoria, Kultrarvsnoden och Urban & Rural Space (Land, stad, rum).

Tidigmodern kulturhistoria - Early Modern Cultural History

En tvärvetenskaplig forskningsnod med inriktning mot kulturhistoria, specifikt kulturella praktiker under tidigmodern tid (ca. 1450–1850) inom ämnena historia, konstvetenskap, musik­vetenskap och textilvetenskap.


Kulturarvsnoden

Noden riktar in sig på kulturarvsproduktion – kulturarvsprocesser, kulturarvspolitik och historiebruk samt kulturarvets förvaltning och tillvaratagandet av dess värden på hållbara sätt.


Urban & Rural Space (Land, stad, rum)

Noden fokuserar på frågor forskningsfrågor som rör relationen mellan stad och landsbygd där det urbana och rurala idag är högaktuellt och en diskussion på ett bredare perspektiv behövs.


Den goda staden – Urbanism och social förändring

Ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt mellan institutionerna för Arkeologi och Antik historia, Konstvetenskap, samt Kulturantropologi och Etnologi.


Mind & Nature

Här samarbetar sju institutioner över disciplingränserna med fokus på relationerna mellan individ, samhälle och miljö med syfte att förstå och förklara dessa relationer genom historien fram till idag. I samarbetet ingår Institutionen för ABM, Arkeologi och antik historia, Historia, Konstvetenskap, Kulturantropologi och etnologi, centrum för genusvetenskap och Hugo Valentin centrum.