Forum för forskning kring de kyrkliga kulturarven
(FFKK)


Sommertag an der Küste von Gotland (Visby, Kirche St. Göran/Georg), runt sekelskiftet 1800/1900, Otto Strützel (1855–1930), Dorotheum. Wikimedia Commons

Sommertag an der Küste von Gotland (Visby, Kirche St. Göran/Georg), runt sekelskiftet 1900, Otto Strützel (1855–1930), Dorotheum. Wikimedia Commons.

Om FFKK

Forum för forskning kring de kyrkliga kulturarven (FFKK) är en tvärvetenskaplig verksamhet som riktar sig mot forskning och kulturarvsfrågor rörande de materiella och immateriella spår som religion och religiösa samfund avsatt och ännu avsätter, företrädesvis i Sverige. Läs mer...


Program hösten 2017

9 och 10 november Humanistiska teatern

Konferens inkl. exkursion

Förändringar, bruk och förmedling av kyrkomiljöer i Sverige

Det kyrkogeografiska landskapet har blivit mera skiftande och komplext. Kyrkorummen genomgår förändringar och församlingar möter många nya utmaningar. Vad händer när en tidigare pingstkyrka blir ett katolskt kyrkorum? Hur fungerar konfessionellt dubbelbruk? Är dessa ”lager” och deras uttryck i gestaltning och bruk intressanta att uppmärksamma, hur är de synliggjorda, skall de kunna gå att avläsa? Avsikten med konferensen är att belysa detta, dels genom föredrag av forskare och praktiker, dels genom studiebesök i en rad olika kyrkomiljöer. Vi hoppas att konferensen leder till givande möten mellan olika professioner.


30 november kl. 14.15–16.00 sal 2-1024

Föreläsning

Tempel och kulthus i det forna Skandinavien
Professor Anders Kaliff, institutionen för arkeologi och antik historia, UU


Tidigare seminarier – Våren och hösten 2017

5 oktober 14.15–16.00 sal 2-1024

Föreläsning

Fiskarkapellen längs Södra Norrlandskusten
Antikvarie Lars Nylander, Hälsinglands museum

OBS! Seminariet flyttat till i höst.

Turismen och de kyrkliga
kulturarven

Datum och plats anges när möjligt, eventet är flyttat till höstterminen.


14 september 14.15–16.00

Stadsvandring

Rum för olika kyrkliga inriktningar
Vandring i frikyrkliga och fria kyrkliga miljöer i centrala Uppsala
Lektor Jakob Lindvall, Konstvetenskapliga institutionen, UU


Torsdag 27 april kl. 13.15–16.00


Medeltida
 träkyrkoarkitektur i Norden

Föreläsning med fokus på metodik
 om virtuella rekonstruktioner, Gunnar Almevik.Tisdag 28 mars kl. 13.00–16.30

Kyrkliga kulturarv på
museum och i forskning

Fortsättning på det seminarium
som ägde rum i oktober 2016 och som
 berörde textilier på Historiska museet.Tisdag 7 februari 2017 kl. 14.15–16.30

Medeltida muralmålningar på östgötska kyrkvindar

Seminarium med Anna Henningsson, Charlotta Hanner Nordstrand & Thomas Warscheid.


FFKK Symposieantologi

De kyrkliga kulturarven. Aktuell forskning och pedagogisk utveckling

Är kyrkorna aktuella i den konstvetenskapliga forskningen i dag? Kyrkobyggnaderna och deras bildskrud utgjorde ett huvudområde när konstvetenskap etablerades som ämne, men deras roll i ämnet förefaller ha blivit mindre. Är detta en naturlig  utveckling eller något att beklaga? Vad betyder det för vården av kyrkorna i framtiden? Vad händer rörande metod- och teoriutvecklingen i ämnet? Vilken plats har de kyrkliga kulturarven i undervisningen? Dessa och andra frågor diskuteras av forskare och praktiker med konstvetenskaplig bakgrund.

Redaktörer: Emilie Karlsmo, Jakob Lindblad och Henrik Widmark. Boken är första volymen i Acta Universitatis Upsaliense. Arcus Sacri.

Medverkande författare: Herman Bengtsson, Pia Bengtsson Melin, Hans-Olof Boström, Cecilia Candréus, Markus Dahlberg, Anna Elmén Berg, Linda Fagerström, Mari-Louise Franzén, Helen Fuchs, Charlotta Hanner Nordstrand, Cecilia Hildeman Sjölin, Lena Johannesson, Anne Karahan, Emilie Karlsmo, Hanna Källström, Lena Liepe, Henrik Lindblad, Jakob Lindblad, Eva Lq Sandgren, Bia Mankell, Catharina Nolin, Henrik Ranby, Astrid von Rosen, Johanna Rosenqvist, Ludwig Qvarnström, Henrik Widmark, Martin Åhrén, Mia Åkestam, Inga Lena Ångström Grandien och Johan Örn.

Boken finns tillgänglig via Uppsala universitetsbibliotek och Henrik Widmark.


 

 
KONTAKT

Styrgrupp

Styrgruppen för FFKK företräder ämnena konstvetenskap, textilveten- skap och (ännu ej tillsatt post) kultur- vård vid Konstvetenskapliga institu- tionen samt Huseliusprojektet vid Upplandsmuseets forskningsavdel- ning och fristående forskare.

Kontakt

Anna Micro Vikstrand, forskningsassistent, anna.micro.vikstrand@konstvet.uu.se

Hedvig Brander Jonsson, ordförande, hedvig.brander_jonsson@konstvet.uu.se

  • 9 maj 2018, 10:00–12:00

    Disputationer — Disputation:

    Irina Brändén

    Plats: Ihresalen