Forskningsprojekt vid institutionen

- inriktning konstvetenskap


Vid institutionen finns ett flertal forskningsprojekt på gång. Nedan finns ett urval aktuella forskningsprojekt med koppling till ämnet konstvetenskap. Under ämnena textilvetenskap och kulturvård finns ytterligare forskningsprojekt listade.


Det multisensoriska Vadstena kloster

För att erfara Vadstena kloster med både hörsel och syn vill forskarteamet ta fasta på möjligheterna att använda modern teknik för att återskapa äldre tiders rumsupplevelse. En virtuell 3D-modell av kyrkan skapas och återinreds med hjälp av digitalisering av den medeltida utrustning som finns kvar, eller som man vet har funnits. På så vis återskapas rymd, färger och ljus i rummet. Till detta fysiska kulturarv läggs sedan den immateriella aspekten ljud: liturgisk växelsång som utfördes av munkar och nunnor hela den vakna tiden av dygnet, från deras åtskilda respektive platser i kyrkorummet.

Projektledare: Eva Lindqvist Sandgren mfl.


The Virtual Museum – Reconstructing the Display of Art in the Royal Palace, 1785–1844

Projektet är ett samarbete mellan Konstvetenskapliga institutionen, Institutionen för Speldesign och Kungliga Husgerådskammaren. Projektet syftar till att skapa digitala rekonstruktioner av historiska tavelhängningar i Nedre Galleriet, nuvarande Bernadottegalleriet, på Stockholms slott, under åren 1785, 1795 samt ca. 1840. Genom att använda ett digitalt verktyg som har utvecklats av Institutionen för Speldesign avser vi att skapa digitala 3D-­rekonstruktioner för att besvara samlingshistoriska frågor, men också att belysa frågor om både den konstvetenskapliga och spelvetenskapliga nyttan av digitala rekonstruktioner. Projektet är kopplat till Masterprogrammet i Digital Konstvetenskap och finansieras av UU‐Innovation.

Projektledare: Johan Eriksson och Per Widén


Broderade föremål från Vadstena kloster

Vadstena kloster har lämnat efter sig en mängd föremål, bland annat broderier och andra textilier. Inget annat svenskt medeltida kloster har lämnat efter sig en sådan rik kvarlåtenskap. Merparten av textilföremålen finns utställda i de fasta  utställningarna på Historiska museet i Stockholm och Vadstena klostermuseum och varit placerade i permanenta utställningar sedan 1980-talet. Under 2016 förbereds och startar förändringar av båda de permanenta utställningarna. Förändringarna innebär att de gamla utställningsmontrarna töms på sitt innehåll, och de sedan 30 år inlåsta föremålen blir åter tillgängliga för forskningen.

Projektledare: Eva Lindqvist Sandgren (konstvetenskap) och Ingela Wahlberg (textilvetenskap)


Renässansens perspektiv/ Renaissance Perspectives

Projektet syftar således till att analysera renässansens visuella kommunikation med fokus på perspektivkonstruktioner, rumsgestaltningar och narrativ i relation till tidens bildteori. Studien bygger på ett antal fallstudier som sätts in i ett större sammanhang med ett större referensmaterial och som ställs mot tidens teoribildning kring ”perspectiva artificialis”. Fallstudierna behandlar Studiolon i Urbino, Sala dei Palafrenieri i Palazzo Lancellotti och Sacro Monte di Varallo.

Projektledare: Johan Eriksson