Det multisensoriska Vadstena kloster under senmedeltiden


Det multisensoriska Vadstena kloster under senmedeltiden är ett tvärvetenskapligt och internationellt projekt som vill:

  • utforska nya metoder inom kulturarvsforskningen
  • befrämja och utnyttja forskarsamarbete och
  • ge besökaren i Vadstena kloster möjlighet erfara ljud, ljus så som det kan ha upplevts av de människor som besökte platsen under senmedeltiden.
  • presentera en av Sveriges viktigaste medeltida kulturarvsmiljöer med tillägg av de icke-materiella aspekterna av kulturarvet i form av ljud och ljus.

Vadstena kloster och klosterkyrka är ett viktigt svensk kulturarv och hör till de bäst bevarade svenska medeltida miljöerna. Från klostertiden (1384–1595) finns en mängd föremål bevarade, på plats och i olika samlingar, och dessutom finns en riklig dokumentation i olika arkiv. Det gör klostret till ett för svenska förhållanden unikt kulturarv.

Kunskaperna om Vadstena kloster och den heliga Birgitta är en vital forskningsgren både i Sverige och utomlands. Projektets konst- och musikforskare är nternationellt etablerade inom denna gren. I projektet kommer immateriella kulturarvsaspekter som ljus, rymd och ljud att läggas till den fysiska miljön, vilket är en ny infallsvinkel på materialet. Målet är att bidra med ytterligare pusselbitar till frågan om hur den medeltida klosterkyrkan gestaltades och upplevdes av besökaren.

Virtuella modeller och ljudbilder

För att erfara denna plats med både hörsel och syn vill forskarteamet ta fasta på möjligheterna att använda modern teknik för att återskapa äldre tiders rumsupplevelse. Det innebär att först skapas en virtuell 3D-modell av kyrkan, som sedan återinreds med hjälp av digitalisering av den medeltida utrustning som finns kvar, eller som man vet har funnits. På så vis återskapas rymd, färger och ljus i rummet. Till detta fysiska kulturarv läggs sedan den immateriella aspekten ljud: liturgisk växelsång som utfördes av munkar och nunnor hela den vakna tiden av dygnet, från deras åtskilda respektive platser i kyrkorummet.

Den virtuella modellen har fördelen att man kan pröva olika tolkningar av hur interiör/arkitektur tedde sig under medeltiden, och testa akustik och ljusförhållanden vid olika alternativa inredningslösningar. Man kan även befolka den virtuella modellen så att man t.ex. kan uppleva myllret av besökare på de stora helgdagarna i Vadstena.
 


Summary in English:  This project will produce total-immersion virtual-reality reconstructions of the liturgy in the late 15th C Vadstena Abbey, specifically the multisensory experiences in the church. The aim is scientific exploration, scholarly exchange and public engagement. The cultural heritage Vadstena Abbey is an ideal site at which to study the multisensory production of the past using technology of the present. Saint Birgitta designed the monastery in tandem with the cantus sororum, the only medieval liturgy composed for women. People participated and perceived differently: nuns and monks in their cloisters and choirs, and lay visitors in the nave. Vadstena provides a richness of historical resources second to none. We will use the existing architecture and extant furnishings, archeological evidence and written sources. First musicologists will locate and select the liturgy. Virtual-reality engineers will build a “wire frame.” Acoustic engineers will develop the algorithms for the calculations for changing auralities in space and time. Art historians will assemble data about the building and furnishings. Then the chants will be recorded, the liturgical objects will be tested for their acoustic properties. Finally, the various sensibles will be integrated. The result will be self-directed experiences using a virtual-reality headset. The project will enable the exploration of cognitive and affective aspects of ultisensory experiences and their impact on empathy and community formation.

 

 
Foto: E. Lindqvist Sandgren.
"From a nuns point of view", digitalt bearbetad bild. Foto: Eva Lindqvist Sandgren.