The Virtual Museum at the Royal Palace


Om projektet

Projektet ”The Virtual Museum at the Royal Palace” är ett interdisciplinärt forskningsprojekt med medverkande forskare från Konstvetenskapliga institutionen och Institutionen för Speldesign vid Uppsala universitet. Syftet med projektet är att tillsammans Kungliga Husgerådskammaren och Nationalmuseum pröva nya metoder att digitalt rekonstruera historiska konstutställningar. Under åren 1794-1866 var de statliga konstsamlingarna (nuvarande Nationalmuseum) utställda på Stockholms slott och genom ett unikt källmaterial går flera olika konsthängningar att analysera och rekonstruera på ett sätt som kan ge nya och avgörande resultat för ett internationellt forskningsläge.

Tavelhängningen på östväggen av Nedre Galleriet (nuvarande Bernadottegalleriet) år 1795.

 

Pilotstudie

Under 2016/2017 utfördes en pilotstudie över den östra kortväggen i det Nedre galleriet, nuvarande Bernadottegalleriet, på Stockholms slott med mycket lyckat resultat. Den finns att se på Youtube.

Tavelhängningen på östväggen av Nedre Galleriet (nuvarande Bernadottegalleriet) år 1843.

 

Bakgrund

Bakgrunden till projektet är ett långvarigt forskningsintresse hos både Eriksson och Widén (Eriksson & Widén 2019, Eriksson et al. 2015, Eriksson & Prytz 2010, Widén 2009, 2015). Vi har var för sig arbetat med att studera historiska utställningspraktiker, museer och samlingshistoria och vill nu pröva nya digitala verktyg för att kunna visualisera – och därmed bättre kunna analysera och förstå – tidigmoderna utställningspraktiker. Forskningsfältet Display Studies har under senare år vuxit och ledande institutioner som The Getty Research Institute, med vilka vi samarbetar, har precis som vi börjat intressera sig för att använda olika digitala verktyg och metoder inom konstvetenskapen. Som sådant anknyter projektet också till det växande fältet Digital Humanities och Digital Art History.

Inom Speldesing har Bachelder och Hayashi forskat på hur digitala 3D-världar och spelmiljöer kan ge ny kunskap och fungera som metoder för att förstå hur virtuella spelmiljöer fungerar och hur vi interagerar med dem (Hayashi, Bachelder, Nakajima, Iguchi et al. 2016; Bachelder, Hayashi, Nakajima 2013; Hayashi, Bachelder, Nakajima, et al. 2013). Speldesignforskningen har under senare tid också intresserat sig för att pröva och utveckla spelmotorer för nya syften, så kallad Serious Gaming. Spelmotorer kan användas för att visa rum i olika tidslager, men genom högupplösta bilder och interiörer i 4K- och 8K-upplösning ger det också möjlighet att komma verken nära, liksom till att ge historisk och teknisk information om dem, samt att studera hur vi interagerar med konst och bilder i ett museum.

Syfte

Projektet syftar alltså dels till att rekonstruera flera olika tidslager av tavelhängningar och ge en grund för fortsatta studier och forskning om historiska hängningar, dels till att pröva digitala verktyg och spelmotorer på ett kulturhistoriskt material. Vidare är ett uttalat syfte med projektet att nyansera frågor om vad digitala rekonstruktioner kan ge oss som fysiska dito inte kan? Vilket värde har digitala rekonstruktioner inom forskning och utbildning? Och vad tillför digitala rekonstruktioner om vår kunskap om historiska hängningar, samlingar och miljöer?


Projektledare

Docent Johan Eriksson, Konstvetenskapliga institutionen
Fil dr. Per Widén, Konstvetenskapliga institutionen
Prof. Steven Bachelder, Institutionen för Speldesign
Docent Masaki Hayashi, Institutionen för Speldesign

Referensgrupp

Prof. Gail Feigenbaum, Getty Research Institute, Los Angeles
Prof. Shigekazu Sakai, Waseda University, Tokyo
Prof. Solfrid Söderlind, Lunds Universitet

Kontakt

Johan.Eriksson@konstvet.uu.se