Konstvetenskap A 30 hp

Kurskod 5KV800, halvfart 50%, IT-distans, Campus Gotland


 

Om kursen

I huvudsak är det tre kunskaper kursen vill förmedla:

  • Lär dig känna igen de viktigaste konsthistoriska föremålen, det som brukar räknas till den västerländska konsthistoriens kanon. Placera dem i tid och till plats samt ange upphovsman, om sådan är känd.

  • Lär dig även att beskriva, analysera och tolka dem. Till detta behövs ett språk, en terminologi, samt analys- och tolkningsredskap. Detta kommer att introduceras under kursens gång.

  • För att kunna analysera, tolka och förstå föremålen behöver du kunskaper om de sammanhang i vilka de tillkom. Hit hör historiska kunskaper, insikt i andra kulturers religioner, världssyn, ekonomiska och sociala förhållanden.

Kursens upplägg

Kursen består av fyra delmoment om vardera 7,5 hp. Inom varje moment presenteras och behandlas ett representativt urval objekt.

Bilder såväl som byggnader diskuteras i ett konstvetenskapligt perspektiv, men också i en vid kontext varvid exempelvis historiska, ideologiska, genusrelaterade, sociala och religiösa aspekter beaktas. Därtill avses att ge en introduktion i grunderna för såväl den instrumentella bildens som konstbildens kunskapsteori.

Kursen omfattar allt från religiösa kultföremål, konstnärligt betingade såväl som instrumentellt motiverade bilder, massmediala bildkulturer, unika och industriellt producerade artefakter till byggnader och bebyggelse.


Moment 1: Antiken t.o.m. europeisk medeltid, 7,5 hp
Momentet behandlar bild och arkitektur under antiken. Det behandlar också medeltidens bild och arkitektur i Europa utanför Norden (t o m ca 1350) och i Sverige och övriga Norden (t o m ca 1500) samt visar på samband mellan bild, arkitektur, religion, politik, idéhistoria och historia.

Moment 2: Västerländska bild- och byggnadskulturer, ca 1350-1750, 7,5 hp
Momentet behandlar bild- och byggnadskulturer och gestaltade miljöer och dess uttryck från mitten av 1300-talet till ca 1700-talets mitt. Såväl bilder och artefakter som byggnader och gestaltade mljöer behandlas i ett kontextuellt perspektiv.

Moment 3: Europeiska bild- och byggnadskulturer 1750-1900, 7,5 hp
Momentet behandlar, liksom de två tidigare momenten, bild- och byggnadskulturer och gestaltade miljöer, men tar även upp massproduktion av bilder och artefakter, liksom spridningsaspekter. Därtill behandlas fotografiets betydelse.

Moment 4: 1900-talet och det begynnande 2000-talet, 7,5 hp
Momentet behandlar 1900-talets och det tidiga 2000-talets olika strömningar och konstformer, inkluderande design, formgivning och arkitektur.

Anmälan: Konstvetenskap A , 30 hp


Kursansvarig: Olle Wilson, olle.wilson@konstvet.uu.se

Kursadministratör campus Gotland: Carina Dahlström, tel. 0498–10 82 34, e-post carina.dahlstrom@uadm.uu.se
 

 
Självporträtt, 1889, Vincent Van Gogh (1853-1890); Venus födelse, Sandro Botticelli (1445-1510), Uffizierna, Florens; British museum, interiör. Foto: Wikimedia Commons, Anna Micro Vikstrand..