Konstvetenskap C - konstvetenskaplig teori och metod

OBS! Detta är INTE samma kurs som Konstvetenskap C (Campus Gotland, kurskod 5KV830, 30 hp, 50 eller 100%)!


Om kursen

Kursen ger fördjupad kunskap i konstvetenskapens teoribildning och praktik. Teorimomentet belyser några för konstvetenskapen centrala temata som konstbegrepp, stil, ikonografi, arkitekturteori och genus. Uppsatsmomentet syftar till en självständig lösning av ett avgränsat konstvetenskapligt problem i form av en seminarieuppsats.

Denna kurs förmedlar främst fördjupade kunskaper i konstvetenskapens teoribildning och praktik. Kursens teoridel behandlar några för ämnet grundläggande och centrala temata som t.ex. konstbegrepp, stil, ikonografi-ikonologi-kontext, arkitekturteori, design och genus. Kursens uppsatsdel innehåller både metodseminarier och handledning. För att uppnå metodologisk medvetenhet läggs särskild vikt vid författandet av uppsatsens forskningsöversikt. Kursens teoretiska innehåll jämte uppsatsmomentet ger grundläggande förutsättningar för den som önskar fortsätta med Masterprogrammet i humaniora med konstvetenskaplig inriktning.

Delkurs 1. Tematiska studier i konstvetenskapens teori och metod, 15 hp
Delkurs 2. Uppsats, 15 hp
Delkurs 3. Exkursion, 0 hp
Delkurs 4. Opposition, 0 hp

Anmälan: Konstvetenskap C: konstvetenskaplig teori och metod 30 hp

Studentportalen (Ht 2019)