Kultur, ekonomi och politik 7,5 hp halvfart


Om kursen

Grundnivå, 7,5 hp, halvfart

Kursen är endast öppen för studenter på kandidatprogrammet för kulturentreprenörskap.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

  • ha grundläggande kunskaper om hur kultur och ekonomi påverkar varandra,
  • ha grundläggande kunskaper om sentida kulturpolitik,
  • ha förståelse för hur olika metoder för att stimulera samhällsekonomin med hjälp av kultur fungerar.

Innehåll

Kursens huvudsakliga fokus är förhållandet mellan kultur, ekonomi och politik. Viktiga delar är kulturpolitikens olika uppbyggnad under de senaste 50 åren, kulturens ekonomisering och ekonomins kulturalisering, resursfördelning inom kultursektorn och olika metoder för att använda sig av kultur och kulturmiljöer som tillväxtmotor inom samhällsplaneringen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Seminarierna och vissa föreläsningar är obligatoriska. Alternativa studievägar medges ej.

Examination

Kursen examineras med hjälp av skriftlig tentamen och en eller flera inlämningsuppgifter. Kursen bedöms med betygen VG, G och U.

Övriga föreskrifter

Vid kursens start ska kursansvarig lärare ge anvisningar för hur obligatoriska moment ska tas igen.

 

Mer om programmet (UU)

Kandidatprogrammet i kulturentreprenörskap


 

Kurslitteratur

Lisbeth Lindeborg (red.), Kulturens kraft för regional utveckling, valda delar.

David Karlsson, En kulturutredning: pengar, konst och politik, 294 s.

My Klockar Linder, Kulturpolitik: formeringen av en modern kategori, 189 s.

Tobias Nielsén: FUNK: en tillväxtmodell för upplevelseindustrin, 147 s.

Oscar Pripp: Den kulturbundna kulturen: om strukturell uteslutning i kulturlivet. 23 s.

Pier Luigi Sacco, Kultur 3.0. Konst, delaktighet, utveckling, 184 s.

Ytterligare litteratur av kortare omfattning kan tillkomma efter lärares anvisning.

 
Dali Atomicus, 1948, Salvador Dalí, Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA
Dali Atomicus, 1948, Salvador Dalí (1904-1989), Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA