Forskning i kulturvård


Forskningsverksamheten inom kulturvård är inriktad mot Hållbar förvaltning av kulturarv. Syftet med forskningen är att skapa och sprida ny kunskap om hur bevarande och utveckling av samhällets kulturarvsresurser kan ske på långsiktigt hållbara sätt. Det innebär skydd, bevarande och väl avvägd användning av föremål, byggnader och miljöer med avseende på ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella värden. Forskningen är tvärvetenskaplig och tillämpad och behandlar inomhusklimat och energieffektivisering i historiska byggnader, förvaltning av ruiner, kulturvårdens teknik- och vetenskapshistoriska utveckling och riskanalys i kulturmiljöer.

De största externa finansiärerna är idag Energimyndigheten, Vetenskapsrådet samt EU-kommissionen.

Det interna anslaget har använts för medfinansiering och utveckling av befintliga projekt, för projektverksamheten och för att strategiskt utveckla forskningen inom profilområdet i riktning mot en komplett och uthållig akademisk miljö. Här redovisas de externfinansierade projekt som ingår i profilområdet.

 
Solenergi