Avslutade projekt


 


LEAF – Low Energy Apartment Futures

Projektet har som syfte att förbättra energieffektiviteten i flerbostadshus, vilket är avgörande för att uppnå EU: s mål om minskad energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Det är dock notoriskt svårt att energieffektivisera flerbostadshus, särskilt när de består av flera ägare. Svårigheterna omfattar identifiering av lämpliga åtgärder, finna flera engagerade intressenter samt att säkerställa finansiering och beslutsfattande. Projektet har försökt att övervinna dessa hinder genom praktiska åtgärder på fallstudier så som utveckling av verktyg och vägledning för andra användare. Projektet avslutades i mars 2016. I projektet samverkar 8 olika partners från 7 europeiska länder.

Projektledare: Tor Broström och Anna Donarelli


Climate for culture

Projektet är det största europeiska forskningsprojektet någonsin inom kulturvårdsområdet. Målet är att kartlägga risker för kulturarvet till följd av en global klimatförändring, med fokus på inneklimat. Projektet har 27 partners från 16 länder och en budget på 6,5 miljoner euro under fem år, till och med 2014. Universitetets andel av budgeten är cirka 3 mnkr och forskningen är inriktad på klimatstyrning, skadebedömningar samt beslutsstöd.

Projektledare: Tor Broström


Energy efficiency for EU historic districts sustainability

Nytt fyraårigt projekt inom EU:s 7:e ramprogram. Projektets mål är att, genom fallstudier, utveckla och demonstrera en metod för att bedöma och välja åtgärder för energieffektivisering, anpassade för byggnader med kulturhistoriska värden. ett tjugotal partners deltar och universitetets roll i projektet är att utveckla metoder för kategorisering av det europeiska byggnadsbeståndet.

Projektledare: Tor Broström


Funghi and Beetles in Buildings on Islands in the Baltic Sea

Syftet med detta projekt är att utveckla metoder för att förebygga och hantera skador till följd av röta, mögel och insekter i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Finansiering från Interreg.

Projektledare: Joakim Hansson


Healthy and Energy Efficient Living in Traditional Houses

Projektet är finansierat av EU via Interreg med syfte att undersöka möjligheterna till varsam energieffektivisering i traditionella byggnader på landsbygden. Projektet leds av Estonias Open air Museum och genomförs i samverkan med de tekniska högskolorna i Tallinn och Helsingfors.

Projektledare: Petra Eriksson


Kulturarvet och komforten

Frågan om lämpligt inomhusklimat i kulturbyggnader under 1900-talet: Projektet startade 2010 och syftet är att undersöka historiska processer som påverkat normbildning och förändring i praxis vad gäller reglering av inneklimat i äldre byggnader och de olika hälso- och bevarandeproblem som olämpliga inneklimat ansetts bidra till.

Projektledare: Mattias Legnér


Ett historiskt perspektiv på energieffektivisering i byggnader

Ett treårigt forskningsprojekt som undersöker hur boendemiljöer i Sverige kan ha anpassats som en följd av klimatförändringar under den så kallade lilla istiden, framför allt under 1600- och 1700-talen.

Projektledare: Mattias Legnér


Sustainable Management of Churches

I ett samarbete med Tekniska Högskolan i Tallinn samt Kanut Conservation Centre i Tallinn undersöks förutsättningarna för en hållbar förvaltning av kyrkobyggnader i Östersjöregionen.

Projektledare: Tor Brostöm