Avslutade projekt


 

Inom "Spara och bevara - Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader":

Inom ramen för Energimyndighetens forskningsprogram om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader är kulturvård ansvariga/delaktiga i fem projekt som pågår tom 2018, följande tre är nu avslutade:

  • Hållbar energieffektivisering av historiska trä- och stenbyggnader med hampa-kalk
  • Om-renovering: Helhetsperspektiv på energieffektivitet, kulturvård, bruk och förvaltning när flerfamiljshus skall renoveras för andra gången
  • Från forskning till praktik: en utvärdering av två europeiska standarder för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Kulturvård vid Uppsala universitet har även samordningsansvaret för forskningsprogrammet.

Projektledare: Tor Broström


CHANGES

CHANGES är ett tvärvetenskapligt EU-finansierat forskningsprojekt som syftar till att öka förståelsen av kulturarvets roll inom ramen för hållbar utveckling. Målen med projektet är att utveckla kunskap i form material, tekniker och metoder för en långsiktig, hållbar kulturvård för att på sikt kunna åstadkomma förändringar inom bevarandesektorn. Forskningsresultaten skall kunna användas av kulturvårdssektorn och andra samhällsaktörer i Europa.

Projektledare: Christer Gustafsson


Attacker på kulturarv

Detta projekt fokuserar på angrepp på kulturarv och undersöker varför de äger rum samt vilka konsekvenser de får såväl lokalt som globalt. För att förstå drivkrafterna bakom våldet och vilka konsekvenser detta kan få för kulturarv såväl lokalt som globalt, och vilka innebörder det kan ha för människor att ett kulturarv skadas eller förstörs, behöver orsaker och konsekvenser redas ut.

Projektledare: Mattias Legnér


Kulturarvsnoden

En forskningsnod om kulturarv baserad på Campus Gotland ska ge mervärden till forskningen och stärka Uppsala universitets relationer till olika aktörer inom området. Noden organiserar seminarier och föreläsningar och ska samordna forskning inom fyra institutioner.


CEN 346 Conservation och Cultural Property

Det europeiska standardiseringsorganet CEN driver sedan 2002 ett omfattande arbete för standardisering inom kulturvårdsområdet. Institutionen har medverkat i den arbetsgrupp som ansvarar för inneklimat i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Arbetet har resulterat i ett antal standarder. Det stora värdet med projektet är att det bildar en europeisk samverkansplattform för gemensamma lösningar kring konkreta frågor.

Kontaktperson: Tor Broström


Rooted and routed heritage

Bronser, och i synnerhet de stora Dong Son-bronstrummorna, utgör ett stort och viktigt arkeologiskt fyndmaterial i Sydostasien. Under 1900-talet har forskare undersökt material och metoder, studerat bronsernas ursprung och bronsålderns handelskontakter via spridningen av bland annat dessa bronstrummor. Alltid med fokus på en svunnen tid, på behörigt avstånd från vår samtid. Anna Karlström vid Kulturvård undersöker nu trummornas samtida och kontinuerliga användning och produktion, de politiska aspekterna och skapandet av kulturarv inom ramen för forskningsprojektet Rooted and routed heritage – indigenous cosmopolitans in Southeast Asia, finansierat av Vetenskapsrådet.

Projektledare: Anna Karlström


Hållbara besök

”Hållbara besök” är omfattande och långsiktigt tvärvetenskapligt forsknings-, utbildnings- och samverkansprogram vid Campus Gotland (CG) som avser att produktivt förbinda mångvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom Uppsala universitet med näringsliv och samhälle. Målet är att i ett brett, globalt perspektiv, men med Gotland och den planerade kryssningskajen i Visby som konkret ”case”.

Kontaktperson: Anna Karlström


LEAF – Low Energy Apartment Futures

Projektet har som syfte att förbättra energieffektiviteten i flerbostadshus, vilket är avgörande för att uppnå EU: s mål om minskad energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Det är dock notoriskt svårt att energieffektivisera flerbostadshus, särskilt när de består av flera ägare. Svårigheterna omfattar identifiering av lämpliga åtgärder, finna flera engagerade intressenter samt att säkerställa finansiering och beslutsfattande. Projektet har försökt att övervinna dessa hinder genom praktiska åtgärder på fallstudier så som utveckling av verktyg och vägledning för andra användare. Projektet avslutades i mars 2016. I projektet samverkar 8 olika partners från 7 europeiska länder.

Projektledare: Tor Broström och Anna Donarelli


Climate for culture

Projektet är det största europeiska forskningsprojektet någonsin inom kulturvårdsområdet. Målet är att kartlägga risker för kulturarvet till följd av en global klimatförändring, med fokus på inneklimat. Projektet har 27 partners från 16 länder och en budget på 6,5 miljoner euro under fem år, till och med 2014. Universitetets andel av budgeten är cirka 3 mnkr och forskningen är inriktad på klimatstyrning, skadebedömningar samt beslutsstöd.

Projektledare: Tor Broström


Energy efficiency for EU historic districts sustainability

Nytt fyraårigt projekt inom EU:s 7:e ramprogram. Projektets mål är att, genom fallstudier, utveckla och demonstrera en metod för att bedöma och välja åtgärder för energieffektivisering, anpassade för byggnader med kulturhistoriska värden. ett tjugotal partners deltar och universitetets roll i projektet är att utveckla metoder för kategorisering av det europeiska byggnadsbeståndet.

Projektledare: Tor Broström


Funghi and Beetles in Buildings on Islands in the Baltic Sea

Syftet med detta projekt är att utveckla metoder för att förebygga och hantera skador till följd av röta, mögel och insekter i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Finansiering från Interreg.

Projektledare: Joakim Hansson


Healthy and Energy Efficient Living in Traditional Houses

Projektet är finansierat av EU via Interreg med syfte att undersöka möjligheterna till varsam energieffektivisering i traditionella byggnader på landsbygden. Projektet leds av Estonias Open air Museum och genomförs i samverkan med de tekniska högskolorna i Tallinn och Helsingfors.

Projektledare: Petra Eriksson


Kulturarvet och komforten

Frågan om lämpligt inomhusklimat i kulturbyggnader under 1900-talet: Projektet startade 2010 och syftet är att undersöka historiska processer som påverkat normbildning och förändring i praxis vad gäller reglering av inneklimat i äldre byggnader och de olika hälso- och bevarandeproblem som olämpliga inneklimat ansetts bidra till.

Projektledare: Mattias Legnér


Ett historiskt perspektiv på energieffektivisering i byggnader

Ett treårigt forskningsprojekt som undersöker hur boendemiljöer i Sverige kan ha anpassats som en följd av klimatförändringar under den så kallade lilla istiden, framför allt under 1600- och 1700-talen.

Projektledare: Mattias Legnér


Sustainable Management of Churches

I ett samarbete med Tekniska Högskolan i Tallinn samt Kanut Conservation Centre i Tallinn undersöks förutsättningarna för en hållbar förvaltning av kyrkobyggnader i Östersjöregionen.

Projektledare: Tor Brostöm