Pågående projekt


 

Hållbar förvaltning av kulturarv

Kulturvård är idag ett väl etablerat tvärvetenskapligt forskningsfält som omfattar både materiella och immateriella kulturarv. I fokus står analyser av kulturhistoriska värden och hur man i praktiken kan genomföra bevarandeinsatser. Under senare tid har allt större uppmärksamhet riktats mot att tydliggöra kulturvårdens betydelse för social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling.

Forskningen leds av Tor Broström, Christer Gustafsson och Mattias Legnér


Spara och bevara - Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Inom ramen för Energimyndighetens forskningsprogram om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader är kulturvård ansvariga/delaktiga i fem projekt som pågår tom 2018:

  • En granskning av tidigare styrmedel för energieffektivisering i byggnader och deras effekter på energianvändning och kulturhistoriska värden
  • Energieffektivisering och förebyggande konservering genom klimatstyrning
  • Potential och policies för energieffektivisering i svenska byggnader byggda före 1945
  • Hållbar energieffektivisering av historiska trä- och stenbyggnader med hampa-kalk
  • Om-renovering: Helhetsperspektiv på energieffektivitet, kulturvård, bruk och förvaltning när flerfamiljshus skall renoveras för andra gången
  • Från forskning till praktik: en utvärdering av två europeiska standarder för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Kulturvård vid Uppsala universitet har även samordningsansvaret för forskningsprogrammet.

Projektledare: Tor Broström


CHANGES

CHANGES är ett tvärvetenskapligt EU-finansierat forskningsprojekt som syftar till att öka förståelsen av kulturarvets roll inom ramen för hållbar utveckling. Målen med projektet är att utveckla kunskap i form material, tekniker och metoder för en långsiktig, hållbar kulturvård för att på sikt kunna åstadkomma förändringar inom bevarandesektorn. Forskningsresultaten skall kunna användas av kulturvårdssektorn och andra samhällsaktörer i Europa.

Projektledare: Christer Gustafsson


Attacker på kulturarv

Detta projekt fokuserar på angrepp på kulturarv och undersöker varför de äger rum samt vilka konsekvenser de får såväl lokalt som globalt. För att förstå drivkrafterna bakom våldet och vilka konsekvenser detta kan få för kulturarv såväl lokalt som globalt, och vilka innebörder det kan ha för människor att ett kulturarv skadas eller förstörs, behöver orsaker och konsekvenser redas ut.

Projektledare: Mattias Legnér


Kulturarvsnoden

En forskningsnod om kulturarv baserad på Campus Gotland ska ge mervärden till forskningen och stärka Uppsala universitets relationer till olika aktörer inom området. Noden organiserar seminarier och föreläsningar och ska samordna forskning inom fyra institutioner.


CEN 346 Conservation och Cultural Property

Det europeiska standardiseringsorganet CEN driver sedan 2002 ett omfattande arbete för standardisering inom kulturvårdsområdet. Institutionen har medverkat i den arbetsgrupp som ansvarar för inneklimat i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Arbetet har resulterat i ett antal standarder. Det stora värdet med projektet är att det bildar en europeisk samverkansplattform för gemensamma lösningar kring konkreta frågor.

Kontaktperson: Tor Broström


Rooted and routed heritage

Bronser, och i synnerhet de stora Dong Son-bronstrummorna, utgör ett stort och viktigt arkeologiskt fyndmaterial i Sydostasien. Under 1900-talet har forskare undersökt material och metoder, studerat bronsernas ursprung och bronsålderns handelskontakter via spridningen av bland annat dessa bronstrummor. Alltid med fokus på en svunnen tid, på behörigt avstånd från vår samtid. Anna Karlström vid Kulturvård undersöker nu trummornas samtida och kontinuerliga användning och produktion, de politiska aspekterna och skapandet av kulturarv inom ramen för forskningsprojektet Rooted and routed heritage – indigenous cosmopolitans in Southeast Asia, finansierat av Vetenskapsrådet.

Projektledare: Anna Karlström


Hållbara besök

”Hållbara besök” är omfattande och långsiktigt tvärvetenskapligt forsknings-, utbildnings- och samverkansprogram vid Campus Gotland (CG) som avser att produktivt förbinda mångvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom Uppsala Universitet med näringsliv och samhälle. Målet är att i ett brett, globalt perspektiv, men med Gotland och den planerade kryssningskajen i Visby som konkret ”case”.

Kontaktperson: Anna Karlström