Om kulturvård

Är du intresserad av att arbeta med föremål och byggnader?

Då är kulturvård något för dig! Kulturvård är ett tvärvetenskapligt område där vi i undervisningen blandar höra med att göra; föreläsningar, seminarier, självstudier, laborationer och övningar. Som student möter du många olika ledande experter från universitetsvärlden såväl som från branschen. Du ges tillfälle att vid studiebesök och exkursioner bekanta dig med ditt framtida yrkesfält och du har möjlighet att göra praktik både i Sverige och utomlands.

 

Kulturvårdare behövs!

Som kulturvårdare bidrar du till att kulturarven vårdas, används och utvecklas. Ett viktigt arbete är att synliggöra kulturarven och dess mångfald som resurs för samhället. Kulturvård bidrar idag till en långsiktigt bärkraftig utveckling där såväl sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter beaktas. Efter utbildningen kan du vara verksam som byggnads- eller föremålsantikvarie på många olika typer av arbetsplatser.

 

Kulturvård läser du som vill arbeta som:

Byggnadsantikvarie, föremålsantikvarie, antikvarisk kontrollant, byggprojektledare, museitjänsteman eller intendent. Du kan också komma att jobba som utställningsproducent eller konsult i organisationer, myndigheter och i företag. Kulturturism, näthandel, inrednings-, auktions- eller antikbranschen är andra branscher där kulturvårdare behövs.


Vad är kulturvård?

Kulturvård handlar om alla människors rätt att få tillgång till och få påverka hur kulturarv definieras, väljs ut, skyddas och används. Dagens kulturvård är ett resultat av en lång tradition med rötter i 1600-talet, men varje generation måste ta ställning till och fundera över frågorna – vad, hur, varför och för vem? Detta gäller oavsett om det handlar om ett allmogeskåp eller ett miljonprogramsområde.

Kulturarv är därmed en resurs av betydelse för det moderna samhällets förändring. Det kan handla om konkret bevarande och vård av byggnader och föremål, eller mer övergripande frågor om hållbar utveckling. För det behövs samarbete och kunskaper ifrån flera olika vetenskapsområden; humanistiskt, samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt.

Inom huvudområdet kulturvård ges kurser och program, och examen i ämnet utfärdas på kandidatnivå och på masternivå. Kandidatexamen är förberedande för högre studier, samt för ett kommande yrkesliv och syftar till att ge teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter för verksamhet inom näringsliv och antikvariskt/samhällsplanerande sektorer. Utbildningen skall dessutom ge förutsättningar för kritisk reflektion över kulturarvsbildningen och den egna professionens betydelse i samhället liksom för institutioner och individer.

På Gotland har det givits utbildning i kulturvård sedan 20 år tillbaka. Kärnan i verksamheten är de treåriga utbildningarna Byggnadsantikvarieprogrammet och Föremålsantikvarieprogrammet och det tvååriga masterprogrammet Master Programme in the Humanities - Cultural Heritage and Sustainabilty.

Hur ser kulturvårdare på sin utbildning och leder utbildningen till jobb?

Sammanställning av enkätundersökning till alumner i ämnet kulturvård vid Uppsala universitet Campus Gotland.

 
Kulturvård: Möbler, material och byggnader.