Dina rättigheter som student


Enligt Studenternas arbetsvillkor - Riktlinjer vid Uppsala universitet, punkt 1, ska förhållandet mellan studenter, lärare och övriga anställda präglas av ömsesidig respekt. Ingen får utsättas för diskriminering på grund av exempelvis kön, etnisk tillhörighet, ålder, social bakgrund, sexuell orientering, funktionshinder, religiös eller politisk åskådning. Utifrån den jämställdhetsplan för 2006 som antagits av Konstvetenskapliga institutionen har Likavillkorsgruppen sammanställt denna checklista över vad du som student har rätt till och kan förvänta dig under dina studier på institutionen. Om du tycker att något saknas nedan eller upplever att det inte fungerar så i verkligheten kontakta oss gärna.

  • En integrering av ett genusperspektiv och genusteori skall finnas i utbildningen på alla nivåer
  • I kursvärderingar skall därför ingå hur ett genusperspektiv integrerats i undervisning och kurslitteratur
  • Studievillkoren skall göra det möjligt att förena studier med ansvar för hem och barn
  • Du skall ges möjlighet att på alla nivåer och ämnesinriktningar mötas av både manliga och kvinnliga lärare och erbjudas handledare av båda könen
  • Fördelningen av kvinnor och män skall vara jämn på alla nivåer – vilket innebär en fördelning på minst 40-60 procent – inom olika befattningar och yrken, på såväl grundutbildning som forskarutbildning. I de fall där en 40-60 procentig fördelning är svår att uppnå, såsom grundutbildningen, ska institutionen så långt det är möjligt aktivt arbeta för en jämnare fördelning.
  • En jämn representation av kvinnor och män skall också finnas i nämnder, styrelser, ledningsgrupper och övriga ledande och beslutande organ
  • Din studie- och arbetsmiljö skall vara fri från sexuella trakasserier

Dina rättigheter som student – Info från UU

Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor


Läs mer