Institutionens arbete för lika villkor


Konstvetenskapliga institutionen verkar för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter till utbildning och forskning. Vid institutionen eftersträvas en jämn fördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer: både när det gäller studenter och anställda. Vidare ska alla omfattas av likvärdiga anställnings- och befordringsmöjligheter samt ett likvärdigt inflytande på studier, forskning, undervisning och annat arbete. Lika lön för arbete av lika värde ska gälla för män och kvinnor.

Institutionen ska erbjuda studie- och arbetsvillkor som gör det möjligt att förena studier och arbete med ansvar för hem och barn. Konstvetenskapliga institutionens lika villkorsarbete anknyter till de mål som satts upp i Handlingsplanen för lika villkor för Uppsala universitet.

Handlingsplan för lika villkor (antagen 2014–04–07)

Studenter ska mötas av en institution som ger dem lika möjligheter och rättigheter som sökande och studerande. Institutionen ska också motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och funktionshinder. En studie- och arbetsplats fri från sexuella trakasserier är en förutsättning för att uppnå detta.

Dokument (UU)


Arbetsgruppen för lika villkor

Gruppen har speciellt till uppgift att bevaka studenternas och anställdas rättigheter på Konstvetenskapliga institutionen i frågor rörande lika villkor, dvs. frågor som berör lika rättigheter och diskriminering p.g.a. könstillhörighet, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och funktionshinder. Gruppen bevakar också frågor som gäller integrering av genusperspektiv i undervisning och forskning med avseende på innehåll och könsmedvetet förhållningssätt.