Om diskriminering och sexuella trakasserier - Vart vänder jag mig?

 

Vad är diskriminering?

Med diskriminering menas en särbehandling som inte kan anses vara sakligt motiverad. I Lagen om likabehandling av studenter i högskolan gör lagtexten skillnad mellan direkt och indirekt diskriminering.

Direkt diskriminering är när någon behandlas sämre än en annan person i en likartad situation. Exempel på detta är när en students utländska betyg inte accepteras trots att Högskoleverket har godkänt dem.

Indirekt diskriminering kan uppstå när en högskola ställer villkor som verkar neutrala, men som i praktiken särskilt missgynnar människor med en viss köns-, etnisk- eller religiös tillhörighet, viss sexuell läggning eller visst funktionshinder.

Diskriminerad? (extren länk till DO)


Vad är trakasserier?

Med trakasserier menas i detta sammanhang när någon uppträder på ett sätt som kränker en students integritet och handlingen har samband med den utsattes sexuella läggning, funktionshinder, köns- eller etniska tillhörighet. Det kan vara exempelvis stötande kommentarer och anspelningar, utfrysning, sexuella närmanden eller förlöjliganden.


Om sexuella trakasserier

En förutsättning för att uppnå jämställdhet är en studie- och arbetsmiljö fri från sexuella trakasserier. Med sexuella trakasserier avses sådant ovälkommet uppträdande grundat på kön eller ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker arbetstagarens integritet i arbetet.

Vid Konstvetenskapliga institutionen ska alla tendenser till sexuella trakasserier motverkas. Institutionen följer härvid Uppsala universitets policy Sexuella trakasserier – det angår alla. Institutionen uppmärksammar också att risken för negativa följder av ett sexuellt förhållande på arbetsplatsen är stor, i fall där det råder maktobalans mellan parterna.

En maktdiskrepans kan utnyttjas till den överordnades fördel. Studenter är ofta beroende av lärare och handledare. Anställda är beroende av chefer och arbetsledare. Om ett sexuellt förhållande inleds med en student eller forskarstuderande ska byte av examinator och handledare ske omedelbart. Det ligger ett särskilt moraliskt och etiskt ansvar hos den av parterna som har överordnad ställning, som måste beakta denna obalans inför en sexuell kontakt.

För att undvika jäv måste en sexuell relation mellan anställda medföra att båda parter undviker att delta i beslut som innebär myndighetsutövning avseende den andre.


Var vänder jag mig om jag blivit utsatt?

Om en arbetstagare eller student anser sig vara utsatt för sexuella trakasserier eller annan typ av diskriminering kan hon/han kontakta någon av följande befattningshavare:

Inom institutionen:

Utanför institutionen:

På lokal nivå:

Prefekten är ytterst ansvarig, men enligt universitetets handläggningsordning ska den formella anmälan ställas vidare till rektor och behandlas centralt.

En arbetsgivare som får kännedom om att en arbetstagare eller student anser sig ha blivit utsatt för sexuella trakasserier är skyldig att utreda omständigheterna och i förekommande fall vidta skäliga åtgärder för att förhindra sexuella trakasserier. Arbetstagare eller student ska skyddas mot trakasserier på grund av att de gjort anmälan.

Disciplinära åtgärder kan komma att vidtas mot arbetstagare eller arbetsgivare som gör sig skyldig till sexuella trakasserier. Om inte arbetsgivaren fullföljer sina skyldigheter enligt JämL är arbetsgivaren skyldig att betala skadestånd till arbetstagaren för den kränkning som underlåtenheten innebär.