Forum för forskning kring de kyrkliga kulturarven

Forumets syfte är att främja forskning och kunskapsförmedling som rör de kyrkliga kulturarven. Det skall även vara en mötesplats för universitet, andra myndigheter, förvaltare och privata aktörer som i sin verksamhet hanterar sakrala kulturarv.

FFKK grundades 2011. Det har en styrgrupp som sammanträder regelbundet, det bedriver en seminarieserie och genomför symposier samt har till sig knutet ett par forskningsprojekt och ger ut en skriftserie. Verksamheten är livaktg men under fortsatt utveckling. Den har ett centrum vid Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, såväl i Uppsala, med ämnena konstvetenskap och textilvetenskap, som på Uppsala universitet Campus Gotland med dess inriktning på kulturvård. Men kompetens hämtas även från andra håll så att den tvärvetenskapliga profilen stärks. Anslag till verksamheten har lämnats av Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning.

Program våren 2020

Verksamheten under våren

Det är stor osäkerhet kring FFKKs seminarier och exkursioner under resten av terminen pga. det rådadande läget. Vi följer utvecklingen och meddelar inför varje programpunkt!

Evenemangen i maj skjuts fram.


Kommande

Torsd. 23 april kl 14.15–16.00 – Online! Info kring hur föredraget kan ses kommer att meddelas! Docent Eva Lindqvist Sandgren och textilforskare Ingela Wahlberg: Birgitta, Katarina eller Nils – för vems huvudrelik broderades Linköpingsskrinet?

Torsd. 7 maj – Skjuts fram! Docent Herman Bengtsson, Upplandsmuseet, presenterar sin kommande bok Bakom kulisserna på nationalmonumentet. Storkyrkans Sankt Göransgrupp i ny belysning.

Lörd. 9 maj – Skjuts fram! Exkursion till Sigtuna och Skokloster. I Sigtuna studeras nyöppnad ruin med konstinstallation, Mariakyrkan och Sigtunastiftelsen. Efter lunch fortsätter vi till Skoklosters kyrka. Detaljerat program sänds ut senare. Anmälan till FFKKs epostadress senast torsd 29 april 2020.


Tidigare

Torsd. 30 januari – Professor Lena Liepe, Linnéuniversitetet, presenterar sin kommande bok Reliker och relikbruk i det medeltida Norden.

Torsd. 13 februari – Temadag Musik och rum. Medverkande bl.a. lektor Karin Strinnholm-Lagergren, Linnéuniversitetet, professor Mattias Lundberg, Uppsala universitet, och organisten och musikforskaren Anders Dillmar, Uppsala. Anmälan till FFKKs epostadress senast fredag 7 feb. 2020. Detaljerat program

Torsd. 12 mars: Inställd! – Linda Qviström, arkeolog vid Upplandsmuseet, presenterar sin avhandling Rum utan utsikt. Fönster och ljus i medeltida byggnader.

Verksamhet

Seminarieserie

Seminarierna hålls månadsvis vid Uppsala universitet i allmänhet på Campus Engelska parken, Humanistiskt centrum. Seminarien berör allt som ryms inom FFKK:s område. Aktuella kulturarvsfrågor diskuteras ur såväl forskningsperspektiv som antikvariska perspektiv, ny forskning läggs fram och masterstudenter får diskutera sina pågående projekt med mera.

Aktuella forskningsprojekt

 • Henrik Widmark, fil. dr, Sveriges Kyrkor i centrum och periferi. Positioner och förflyttningar för ett vetenskapsprojekt i tillblivelse, om kyrkoforskningens historiografi, medfinansierat av Berit Wallenbergs Stiftelse.

Masterarbeten

 • Marie Clausén, Sacred Architecture in a Secular Age. Anamnesis of Durham Cathedral, Routledge Research in Architecture, New York 2016.
 • Hedvig Gottberg, Ljusbäraren i Uppsala domkyrka, framlagd uppsats.
 • Stephanie Pelagias, Kyrkorummet efter branden. Två exempel från tiden efter 1990.
 • Karin Öhman, En brokig samling. Vapenhusens bildvärld i fyra uppländska kyrkor, framlag uppsats.

Skriftserien Acta universitatis upsaliensis. Arcus sacri

 • De kyrkliga kulturarven. Aktuell forskning och pedagogisk utveckling (2014)
 • Anders Åman (1963): Helgo Zettervalls domkyrkorestaureringar (2015)
 • Anna Elmén Berg: Medeltidskyrkornas modernisering. Kyrkorestaureringar i Övre Norrland, mot bakgrund av den svenska restaureringsdiskursen och moderniseringsprocessen i Luleå stift (under utgivning)

Styrgrupp

Styrgruppen för FFKK företräder ämnena konstvetenskap och textilvetenskap. I den ingår från institutionen:

 • Emilie Karlsmo
 • Henrik Widmark
 • Eva Lindqvist Sandgren
 • Jakob Lindblad
 • Hedvig Brander Jonsson (ordf.)

Upplandsmuseets forskningsavdelning:

 • Herman Bengtsson

Fristående forskare:

 • Cecilia Candréus

Kontakt

Har du frågor eller vill du få mer information? Mejla oss på e-postadressen ffkk@konstvet.uu.se

Vill du få inbjudningar och program? Mejla till oss och ange ditt namn och e-postadress för att läggas in i FFKK:s e-postlista. Vi behandlar dina personuppgifter enligt universitetets dataskyddspolicy.

Hitta till oss! Vi finns på Campus Engelska parken, Thunbergsvägen 3H, 751 26 Uppsala.

Postmuseum [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]