Boksläpp för boken "Värden att värna. Kulturminnesvård som statsintresse i Norden vid tiden för andra världskriget"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Rum B22 Campus Gotland eller via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67843194345 Cramérgatan 3, Visby och via Zoom
  • Föreläsare: Mattias Legnér, prof. i kulturvård
  • Webbsida
  • Arrangör: SuHRF Sustainable Heritage Research Forum – Kulturvård Campus Gotland
  • Kontaktperson: Joakim Andersson
  • Föreläsning

SuHRF inbjuder till boksläpp för boken "Värden att värna. Kulturminnesvård som statsintresse i Norden vid tiden för andra världskriget", av Mattias Legnér, prof. i kulturvård. Boksläppet sker digitalt via Zoom.

Mattias Legnérs nya bok Värden att värna bygger på ett omfattande forskningsarbete om hur olika aktörer i de nordiska grannländerna förberedde sig inför risken att dras in i andra världskriget, och hur de sedan agerade för att skydda samlingar, byggnader och platser som var kulturellt och historiskt betydelsefulla. Bombning från luften ansågs vara det omedelbara hotet mot ett lands kultur, men det fanns också andra hot som inte förutsågs lika väl. Hit hörde bruket av det förflutna i politiska syften, plundring av kulturskatter och skövling i syfte att underlätta krigföring.

För första gången berättas här historien om hur kulturminnesvården i Sverige, Finland, Norge och Danmark sökte skydda arkiv, museer, bibliotek och fornlämningar från krigets alla risker. Även i det neutrala Sverige fördes kulturföremål och historiska dokument i, vad man hoppades skulle vara, säkerhet. Begränsningarna i de skyddsåtgärder som kunde vidtas blir också tydliga: hade viktiga delar av Sveriges kulturarv verkligen kunnat skyddas om landet dragits in i kriget?

Boken berättar inte bara om en tidigare obeaktad aspekt på andra världskriget, utan har också stor relevans i vår egen tid då nationalstater åter använder historien för att legitimera sin politik. Kulturarv blir allt oftare måltavlor i väpnade konflikter med etniska och kulturella dimensioner. Erfarenheter från andra världskriget blir värdefulla att återupptäcka och förhålla sig till när samhället behöver återuppbygga sin beredskap.

Mattias Legnér

Historiker och professor i kulturvård vid Uppsala universitet – Campus Gotland. Han forskar bland annat om hur kulturarv behandlas och kan skyddas i krig, och har även anlitats som expert i frågan av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksantikvarieämbetet.