Forskning i kulturvård på campus Gotland

Följ uppdateringar kring våra forskningsprojekt och läs mer om vårt ämne!

Forskning i kulturvård

Forskningsverksamheten inom kulturvård är inriktad mot Hållbar förvaltning av kulturarv. Syftet med forskningen är att skapa och sprida ny kunskap om hur bevarande och utveckling av samhällets kulturarvsresurser kan ske på långsiktigt hållbara sätt. Det innebär skydd, bevarande och väl avvägd användning av föremål, byggnader och miljöer med avseende på ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella värden. Forskningen är tvärvetenskaplig och tillämpad och behandlar inomhusklimat och energieffektivisering i historiska byggnader, förvaltning av ruiner, kulturvårdens teknik- och vetenskapshistoriska utveckling och riskanalys i kulturmiljöer.

De största externa finansiärerna är idag Energimyndigheten, Vetenskapsrådet samt EU-kommissionen.

Det interna anslaget har använts för medfinansiering och utveckling av befintliga projekt, för projektverksamheten och för att strategiskt utveckla forskningen inom profilområdet i riktning mot en komplett och uthållig akademisk miljö. Här redovisas de externfinansierade projekt som ingår i profilområdet.

Bokomslag Energieffektivisering RAÄ

Samverkan

Kulturvård har en lång erfarenhet av samverkan inom såväl forskning som utbildning. Ämnets tillämpade karaktär och pedagogiska grundidé har bidragit till att utveckla samarbeten med aktörer utanför akademien.

Inom forskningen har samverkan redan bidragit till att utveckla nya metoder för varsam uppvärmning i kyrkor samt till att återhämta och lyfta fram kunskap om äldre kalkbruksmaterial och murningstekniker för framtida långsiktig förvaltning av det medeltida kyrkobyggnadsbeståndet.

I utbildningen är samverkan integrerad i våra utbildningsprogram på olika sätt. Skarpa projekt där studenter deltar i att ta fram underlag för ett nytt kulturmiljöprogram för Region Gotland är ett exempel.

Senast uppdaterad: 2022-02-08