Om kulturvård

Visby mur. Foto: Mikael Wallerstedt

Kulturvård handlar om alla människors rätt att få tillgång till och få påverka hur kulturarv definieras, väljs ut, skyddas och används. Dagens kulturvård är ett resultat av en lång tradition med rötter i 1600-talet, men varje generation måste ta ställning till och fundera över frågorna – vad, hur, varför och för vem? Detta gäller oavsett om det handlar om ett allmogeskåp eller ett miljonprogramområde. Kulturarv är därmed en resurs av betydelse för det moderna samhällets förändring.

Om kulturvård

Vad är kulturvård?

Kulturarv är en resurs av betydelse för det moderna samhällets förändring. Det kan handla om konkret bevarande och vård av byggnader och föremål, eller mer övergripande frågor om hållbar utveckling. För det behövs samarbete och kunskaper ifrån flera olika vetenskapsområden; humanistiskt, samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt.

Inom huvudområdet kulturvård ges kurser och program, och examen i ämnet utfärdas på kandidat- och masternivå. Kandidatexamen är förberedande för högre studier, samt för ett kommande yrkesliv och syftar till att ge teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter för verksamhet inom näringsliv och antikvariskt/samhällsplanerande sektorer. Utbildningen skall dessutom ge förutsättningar för kritisk reflektion över kulturarvsbildningen och den egna professionens betydelse i samhället liksom för institutioner och individer.

På Gotland har det givits utbildning i kulturvård sedan 20 år tillbaka. Kärnan i verksamheten är de treåriga utbildningarna Byggnadsantikvarieprogrammet och Föremålsantikvarieprogrammet och det tvååriga masterprogrammet Master Programme in the Humanities - Cultural Heritage and Sustainabilty.