Råd från forskare i MSB rapport om det civila försvaret

2022-11-03

Ett intensivt arbete för att bättre kunna skydda kulturarv i Sverige vid höjd beredskap eller krig har påbörjats under året. Forskare inom ämnet kulturvård har skrivt en kunskapsöversikt och flera av förslagen finns nu med i MSBs rapport kring hur kulturarven skall skyddas.

Hösten 2021 arbetade Mattias Legnér, professor i kulturvård, med en kunskapsöversikt för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksantikvarieämbetet. Översikten handlar om hur planeringen för kulturarvsskydd fungerade under andra världskriget, kalla kriget och senare. Den ger också rekommendationer om vad som bör göras utifrån den kunskap som kom fram. I MSB:s rapport Civilt försvar mot 2030 - mot ett totalförsvar i balans som just publicerats behandlas bl.a. problematiken med att skydda kulturarv vid höjd beredskap eller krig upp. Vissa åtgärder som föreslås där bygger på Legnérs översikt, som t.ex. förslaget att inrätta ett nationellt råd för kulturarvsfrågor och totalförsvar, och att MSB bör samverka med olika myndigheter inom kulturarvssektorn.

MSB:s pressmeddelande och rapport  

Mattias Legnérs kunskapsöversikt: Skydd av kulturarv: Kunskapsöversikt på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksantikvarieämbetet

Senast uppdaterad: 2022-05-09