Lika villkor

Vid institutionen finns personer som kan hjälpa dig med frågor som berör lika villkor (tidigare jämställdhet) vare sig du är student eller anställd.

Lika villkorsarbetet

Hur arbetar Uppsala universitet och Konstvetenskapliga institutionen med frågor om Lika Villkor?

Konsistoriet och universitetets rektor har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat arbete för lika villkor vid Uppsala universitet som omfattar alla anställda och studenter. Arbetet bedrivs utifrån diskrimineringslagens krav på systematiskt lika villkorsarbete, Högskolelagen (SFS 1992:1434) samt Förordningen om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken (SFS 2001:526) samt universitetets Mål och strategier.

Det operativa ansvaret har ordförande i varje områdes- eller fakultetsnämnd, prefekter samt varje chef och arbetsledare inom universitetet. Prefekten har ansvar för att institutionen bedriver ett förebyggande arbete med aktiva åtgärder som ska motverka att anställda och studenter utsätts för diskriminering, sexuella trakasserier, trakasserier och repressalier.

Lika villkorsombud och lika villkorsgrupp

På varje institution med fler än 25 anställda ska det finnas ett Lika villkorsombud. Lika villkorsombudet är anställd på institutionen och har i uppdrag med att bland annat vara:

- stöd till prefekt och institutionsstyrelse i genomförandet av det systematiska lika villkorsarbetet
- kontaktperson för universitetets stödfunktioner på central nivå inom lika villkorsområdet

På institutionen finns också en arbetsgrupp för lika villkor i vilken både anställda och studenter är representerade. Arbetsgruppens uppdrag är att stödja lika villkorsombudet i genomförandet av det fortlöpande lika villkorsarbetet, genom att:

- ta fram förslag på aktiva åtgärder i lika villkorsarbetet
- delta i dokumentation, uppföljning och utvärdering av genomfört lika villkorsarbetet

Du är välkommen att kontakta vårt likavillkorsombud eller ledning om du har frågor, behöver stöd eller vill finnas med i arbetet.


Frågor som rör lika villkor på Konstvetenskapliga institutionen

Varje år tar Lika villkorsgruppen fram ett förslag till handlingsplan avseende vilka frågor som ska fokuseras under läsåret. Handlingsplanen presenteras för institutionens ledningsgrupp och fastställs av institutionsstyrelsen. Frågor som finns i handlingsplanen är t ex att alla studenter ska informeras om arbetsmiljö och lika villkor vid sin kursstart. Det finns bl a Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet.

Genvägar till mer information som berör lika villkor

Om du som student behöver stöd och hjälp

Du kan vända dig till:

Senast uppdaterad: 2023-03-06