Resebidrag till dig som student

Konstvetenskapliga institutionen utlyser två gånger årligen resebidrag till studenter i konstvetenskap, kulturvård och textilvetenskap som är antagna på avancerad nivå (magister/master). Resebidraget avser planerade resor.

Syfte

Syftet med resebidraget är att bereda studenter möjlighet att genomföra forskningsresor eller deltagande i konferenser med anknytning till examensarbetet. Bidraget kan användas till omkostnader för resor, hotell/logi, konferensavgift och material i anslutning till resan (t ex entréer, kopiering/fotografering av arkivmaterial, litteratur). Vi har av rektor fått följande belopp att fördela mellan sökande: 50 000:- Det sökta beloppet ska motiveras.

Om tillgängliga medel inte täcker alla ansökta belopp kommer ansökningarna att genomgå en urvalsprocess med utgångspunkt från en bedömning av relevansen av resan i förhållande till examensarbetet och studiemeriter i övrigt. Intyg från handledare kommer att beaktas. Ansökningar handläggs av institutionens studierektorer. Beslut om fördelning av resebidragen kommer fattas av prefekten.

Ansökan

Fullständig ansökan med bilagor skickas till studierektorerna Olle Wilson (konstvetenskap och textilvetenskap) eller Magnus Wessberg (kulturvård); olle.wilson@konstvet.uu.se respektive magnus.wessberg@konstvet.uu.se senast 1 december 2023 respektive 1 februari 2024.

Ansökningsblankett

Villkor

Medlen kan ej erhållas som förskott utan rekvireras i efterhand. Endast utlägg som styrks med originalkvitton kan ersättas. Efter genomförd resa redovisas bidraget i form av en kort rapport över utfallet av resan och begäran om utbetalning görs på särskild blankett.

Senast uppdaterad: 2023-11-03