Resestipendium

Abstract bild av city karta med färgade rutor och svarta linjer.
Abstract City Map, Linnae Malette via Publicdomainpictures.

Konstvetenskapliga institutionen utlyser regelbundet ett resestipendium till studenter i konstvetenskap, textilvetenskap eller kulturvård som är antagna på avancerad nivå (magister/master). Stipendiet gäller resor genomförda i samband med materialinsamling för uppsatsarbete. Anvisningar i utlysningen.

Om resestipendiet

Aktuell utlysning

Konstvetenskapliga institutionen utlyser härmed resestipendier till studenter i konstvetenskap, textilvetenskap eller kulturvård som är antagna på avancerad nivå (magister/master). Stipendiet gäller resor genomförda under november december 2022 eller planerade under nästkommande år (2023).

Syfte

Syftet med resestipendierna är att bereda studenter möjlighet att genomföra forskningsresor eller deltagande i konferenser med anknytning till examensarbetet. Medlen kan användas till  omkostnader för resor, uppehälle, konferensavgift och forskningsmaterial så som exempelvis kopiering/fotografering av arkivmaterial.

En rangordning av de sökande kommer att upprättas med utgångspunkt från en bedömning av relevansen av resan i förhållande till examensarbetet och till studiemeriter i övrigt. Rekommendationsbrev från handledare kommer att beaktas. Beslut om fördelning av stipendierna fattas av prefekten.

Ansökan

Fullständig ansökan med bilagor skickas till studierektorerna Olle Wilson (konstvetenskap/ textilvetenskap) eller Magnus Wessberg (kulturvård).

Villkor

Medlen kan ej erhållas som förskott utan rekvireras i efterhand. Efter genomförd resa ska den sökande, utan anmodan, inom två veckor efter återkomsten skicka en kort skriftlig rapport över utfallet av resan tillika med en ekonomisk redovisning och originalkvitton till institutionens ekonomiadministration. Medel kan sökas före resan men observera att enbart utlägg som styrks med kvitton kan ersättas. Begäran om utbetalning görs på särskild blankett. För redan genomförda resor skall underlag och kvitton skickas till ekonomiadministrationen.


Kontakt

Postadress: Konstvetenskapliga institutionen, Resestipendium, Box 630, 751 26 Uppsala

Senast uppdaterad: 2023-01-11