Vill du läsa textil och historia?

Alexander Roslin, besk. Public Domain.

Ämnet textilvetenskap behandlar det textilhistoriska förloppet i Norden från förhistorisk tid till nutid och gör utblickar mot västerländska och utomeuropeiska textilyttringar. Inom kurserna behandlas exempelvis materiallära, färgning, redskap, tillverkning och bruk av textilier och dräkter, kronologisk och geografisk utbredning samt ursprung och spridning av textila produkter och tekniker ur ett historiskt perspektiv.

Textila föremål intar en central roll inom ämnet textilvetenskap och praktisk hantverkserfarenhet anses utgöra en viktig grund för förståelse och tolkning av information i bevarade textilier. I kursen ingår därför hantverkstekniska moment vilka syftar till att ge en bas för dokumentation och analys, samt praktiska övningar i att bestämma, analysera, förklara och tolka textila föremål och företeelser. Undervisningen utgörs också av föreläsningar, seminarier och studiebesök.

Kurser eller program?

Kurserna i textilvetenskap vänder sig till dig som vill arbeta med textilier i antikvariska eller museala sammanhang, men även till dig som vill ha en bredare textil- och dräkthistorisk kunskapsbas för annan textil verksamhet.

Textilvetenskap ges som fristående kurser på grundnivå (A, B och C samt övriga fristående kurser) och kan byggas på med en magisterkurs på avancerad nivå.

Redan student

Utbildning vid Uppsala universitet och information om studier, utbytesstudier, karriär samt ingång till dina kurser och program finns via studentingången:

Textilvetenskap A

Kursen behandlar det textilhistoriska förloppet i Norden från förhistorisk tid till nutid, parallellt med detta presenteras exempel på västerländska och utomeuropeiska textilyttringar. I kursen ingår hantverkstekniska moment vilka syftar till att ge en bas för dokumentation och analys av textila föremål och tekniker, samt praktiska övningar i att bestämma, analysera, förklara och tolka textila föremål och företeelser. Under kursen diskuteras textila föremål, framställningsprocesser och kulturhistoriska sammanhang. Kursen ger en grundläggande orientering inom ämnet och utgör en bas för den som vill läsa Textilvetenskap B. Den kan också fungera som ett komplement till andra kulturhistoriska och historiska ämnen.

A-kursen är avsedd för kulturvetare, etnologer, museitjänstemän m fl grupper med intresseinriktning mot textilt hantverk och textil tradition.

Textilvetenskap A 30hp

Textilvetenskap B

Kursen behandlar sömnads-, tillskärnings- och dräkthistoria, textil inredning, kyrklig skrud samt textilier i offentlig miljö i Norden och västvärlden från förhistorisk tid till nutid. I kursen ingår hantverkstekniska moment vilka syftar till att ge en bas för dokumentation och analys av textila föremål och tekniker, samt praktiska muntliga och skriftliga övningar i att bestämma, dokumentera, analysera, förklara och tolka textila föremål och företeelser från ovan nämnda tidsperiod.

Under kursen diskuteras textila föremål, framställningsprocesser och kulturhistoriska sammanhang. Den sista delkursen utgörs av ett uppsatsmoment där studenten under handledning övar sig i att genomföra en mindre textilvetenskaplig undersökning och författa en uppsats.

Kursen ger en fördjupning inom ämnet samt övning i textilvetenskaplig metod och analys. Den utgör en bas för den som vill läsa Textilvetenskap C, men kan också fungera som ett komplement till andra kulturhistoriska och historiska ämnen.

Kursen är avsedd för kulturvetare, museitjänstemän m fl grupper med intresseinriktning mot textilt hantverk och textil tradition.

Textilvetenskap B 30 hp

Textilvetenskap C

Kursen förmedlar främst fördjupade kunskaper kring textilvetenskapliga arbetsprocesser och forskningsperspektiv i teori och praktik, ämnesspecifika metoder och källkritiska resonemang, ämnets historiografi, samt textiliers roll som kulturföremål. Inom ramen för kursen diskuteras begrepp som praktisk kunskap och materiell kultur. Kursens metodiska bas utgör en viktig grund för den som vill läsa Magisterprogrammet i humaniora med textilvetenskaplig inriktning.

Kursen är avsedd för kulturvetare, etnologer, museitjänstemän m fl grupper med intresseinriktning mot textilt hantverk och textil tradition.

Textilvetenskap C 30 hp

Senast uppdaterad: 2023-10-13